Deva Need Blessings – Anonymous Sai Devotee

Shirdi Sai Prayers From Anonymous Sai Devotee from India: Deva please bless all of us with health and wealth forever. Deva I am feeling sick and dull please make me active as earlier. Akhilandakoti Brahmanda Nayaka Rajadihraja Yogi Raja Sree Sachidanada Sadguru Sainath Maharaj Ki Jai Om Sai Sree Sai Jaya Jaya Sai Om Sree Sai Namaha Om Shiva Sai Om Dutta Sai Om Rama Sai Sai Sai Sai.
Shiridi Vasa Sai Prabhu Jagatiki Nevey Mulam Prabhu Dhata Digambaram Avataram Neelo Srusti Vyvaharam Trimurta Roopa O Sai Karunichi Kapodayi Darshanam Iyyaga Ravaya Muktiki Margam Chupumaya.

© Shirdi Sai Baba Prayers

One comment

Leave a Reply